Mong Nga

Titel: Mong Nga

Material: Birnbaumholz gedämpft (Saarland)
Ausmaße (h x b x t): 61 x 6 x 8 cm

Datierung: Spätherbst 1997
Signatur: CTR

Modell: Frl. Do Thi Mong Nga (Vietnam. Mädchen unter dem Mond)